call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนงานดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (version 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต