call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ส.2562-2566) ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 - เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
description รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ครั้งที่ 1 ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
photo ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2560และ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109