call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
photo สุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายนปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต