call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 122
play_arrow ประชุมประจำเดือน พ.ศ.2563
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file รายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายงานการประชุม ประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต