call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 86
folder ประชุมสภาฯ พ.ศ.2564
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต