call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น “ยึดหลักธรรมภิบาล บริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้”
พันธกิจ
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 2. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัยให้เข็มแข็ง 3. ส่งเสริมการศึกษา 4. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ปรับปรุงและพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อนและสวนสุขภาพ 6. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับราษฎร 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 11. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
1. การคมนาคมไปมาได้สะดวกและรวดเร็วปลอดภัย 2. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 4. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี มีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย 5. พัฒนาที่สาธารณะให้เป็นสวนป่าสุขภาพ 6. ส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำและพัฒนาฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ามืออาชีพ 7. ส่งเสริมให้ราษฎรเล่นกีฬา 8. สร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรในการป้องกันโรคติดต่อ 9. ส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามวิถีของชุมชน 10. สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต