เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ ํานาจหน ้าที่ขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ_compressed
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29