call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 146
check_circle การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
สภาพการคมนาคมทางบกในพื้นที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับ การปรับปรุงเมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะทำให้สภาพชำรุดทรุดโทรด เป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างมาก
ถนนสาธารณะ
ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิเวศน์คิดเป็นพื้นที่ รวม 0.4788 ตารางกิโลเมตร จำนวนชนิดและความยาว ของเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
ถนน

การโทรคมนาคม

การไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ศักยภาพของเทศบาลตำบลนิเวศน์.

รายได้เทศบาลตำบลนิเวศน์ ( 30 กันยายน 2559 )
ประจำปีงบประมาณ จำนวนเงิน 47,760,762.76 บาท แยกเป็น – รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง จำนวนเงิน 382,197.67 บาท – รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ จำนวนเงิน 47,378,565.09 บาท
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

จุดเด่นของพื้นที่
ในพื้นที่ตำบลนิเวศน์ มีอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ครอบคลุมพื้นที่มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านธวัชชัย หมู่ที่ 14 ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และนำน้ำมาใช้พัฒนาทางด้านการเกษตร โดยการจัดระบบคลองส่งน้ำชลประทานเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต