messager
 
เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


เทศบาลตำบลนิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality 043569167

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
สภาพการคมนาคมทางบกในพื้นที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากถนนมีสภาพแบบเดิมที่ยังไม่ได้รับ การปรับปรุงเมื่อมีฝนตกในฤดูฝนก็จะทำให้สภาพชำรุดทรุดโทรด เป็นหลุมบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวกเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างมาก
ถนนสาธารณะ
ทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนิเวศน์คิดเป็นพื้นที่ รวม 0.4788 ตารางกิโลเมตร จำนวนชนิดและความยาว ของเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้
ถนน

การโทรคมนาคม

การไฟฟ้า

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ศักยภาพของเทศบาลตำบลนิเวศน์.

รายได้เทศบาลตำบลนิเวศน์ ( 30 กันยายน 2559 )
ประจำปีงบประมาณ จำนวนเงิน 47,760,762.76 บาท แยกเป็น – รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง จำนวนเงิน 382,197.67 บาท – รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ จำนวนเงิน 47,378,565.09 บาท
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

จุดเด่นของพื้นที่
ในพื้นที่ตำบลนิเวศน์ มีอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ครอบคลุมพื้นที่มีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ บ้านชัยคาม หมู่ที่ 6 บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 และบ้านธวัชชัย หมู่ที่ 14 ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถกักเก็บน้ำได้มาก และนำน้ำมาใช้พัฒนาทางด้านการเกษตร โดยการจัดระบบคลองส่งน้ำชลประทานเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน