เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
info ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ 2563) ได้ดำเนินการแก้ปัญหา และ สนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ทุกๆ ด้านควบคู่กันไป การสรุปสถานการณ์การพัฒนา การพัฒนาเทศบาลตำบลนิเวศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ได้ ดำเนินการพัฒนา โดยเรียงลำดับได้ตามงบประมาณ ดังนี้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาด้านการศึกษาและศาสนา 3. การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร – การปกครอง 4. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบล โดยใช้หลักการ SWOT ANALYSIS สรุปดังนี้ จุดแข็ง 1. เป็นเมืองสงบ พลเมืองอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 2. พลเมืองมีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน 3. เทศบาลตำบลนิเวศน์มีพื้นที่เล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว จุดอ่อน 1. ประชาชนยังมีการรวบกลุ่มในการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย และยังไม่เข้มแข็ง 2. ขาดความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ภารกิจของเทศบาลตำบลเพิ่มมากขึ้น จากการถ่ายโอน แต่บุคลากรยังขาด ความเชี่ยวชาญ โอกาส 1. นโยบายการสนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ เช่น สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 2. การถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งความใกล้ชิดกับประชาชน อุปสรรค 1. ประสบภัยธรรมชาติ 2. นโยบายการพัฒนาฝีมือ แรงงาน การประกอบอาชีพ อาชีพเสริม ยังเข้าไม่ถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒนาประจำปี กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ในปี พ.ศ 2563 โดยคิดเป็นร้อยละของโครงการและงบประมาณ ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ สำหรับผลสำเร็จในการบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา การแก้ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง โดยแยกรายละเอียดในแต่ละ ด้าน ดังนี้ 1. ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบล ได้ก่อสร้างสาธารณูปการด้านโครงสร้างพื้นฐานจำเป็น โดยเฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวกได้มากพอสมควร 2. ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบล ได้พยายามที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การให้เงินอุดหนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจและชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน การเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาว่างงาน การแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ยังขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ในการประกอบอาชีพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตำบลได้จัดระบบบริหารการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยได้สร้างจิตสำนึกร่วมกันกับประชาชนในท้องถิ่น การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสังคม เทศบาลตำบลนิเวศน์ ได้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถช่วยตนเองได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง โดยได้จัดทำโครงการ รณรงค์รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ได้เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง และได้ส่งเสริมประเพณี ที่สำคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างพร้อมเพรียง 5. ด้านการเมืองการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลมากขึ้น เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรรมการต่างๆ การเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้ประชาชนได้รับถึงกิจการและขั้นตอนการบริหารงานเทศบาลตำบลนิเวศน์