เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลนิเวศน์ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนิเวศน์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดกับถนนสายหลักสำคัญคือถนนแจ้งสนิท (ทางหลวงสายที่ 23) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอธวัชบุรี 4 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 8 กิโลเมตร
ที่ตั้ง

เนื้อที่
เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.82 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,387.05 ไร่ ภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นราบลุ่มและเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะเสียเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ใช้เป็นพื้นที่เกษตรของราษฎร ภูมิอากาศทั่วไปค่อนข้างร้อนและแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลนิเวศน์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด โดยพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูกาล เรียก “มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อิทธิพลของลมมรสุมนี้จะจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นในช่วงฤดูฝน เทศบาลตำบลนิเวศน์มีอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
สภาพภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลนิเวศน์ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ท้องถิ่นอื่นในตำบล ประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 6,643 คน แยกเป็นชาย 3,298 คน หญิง 3,345 คน มีความหนาแน่น 239 คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ ร้อยละ 95 ของประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์

สภาพทางสังคม การศึกษา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

สาธารณสุข

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 384
เดือนนี้ 7,754
เดือนที่แล้ว 10,714
ทั้งหมด 18,835