call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0934150550
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0934150550
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8406787
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 089-8406787
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-1853315
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 062-1853315
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต