ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม, จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการจัดอบรมเจ้าพนัดงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์และนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง