ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง