ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง,อุปกรณ์ สิ่งของซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านประตูชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว-ดอนไผ่ (ศูนย์พักคอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง