ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง