ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การทำน้ำหมักชีวภาพ โครงการจัดการขยะอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ (น้ำหมักชีวภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง