ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง