ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง