ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง