ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง