ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถเกลี่ยดินดำเนินการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอยและจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง