call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154
account_box คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
นายกมล ศิริเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-3208744
นายกมล ศิริเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-3208744
นางเพ็ญจิตร วังผือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 063-7278493
นางเพ็ญจิตร วังผือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 063-7278493
นายปรีชา สุภารี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 063-9322127
นายปรีชา สุภารี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 063-9322127
นายบุญตรี กันยาศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0845113181
นายบุญตรี กันยาศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0845113181
account_box สมาชิกสภาฯ
นายสมเดช แสงสุรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0829466522
นายสมเดช แสงสุรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0829466522
นางละมูล เมาะราษี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0650935952
นางละมูล เมาะราษี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0650935952
นายสำลี มะลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0816704845
นายสำลี มะลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0816704845
นายสุริยา เที่ยงผดุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0949063111
นายสุริยา เที่ยงผดุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0949063111
นางละมูล เมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0650935952
นางละมูล เมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0650935952
นายสุระชัย วีระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0942628564
นายสุระชัย วีระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0942628564
นางวิไลภรณ์ ศิลวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0636284314
นางวิไลภรณ์ ศิลวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0636284314
นายสมเดช แสงสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0829466522
นายสมเดช แสงสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0829466522
นายเทอดศักดิ์ จำปาแถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0898792777
นายเทอดศักดิ์ จำปาแถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0898792777
นายประสาร บุญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0926619776
นายประสาร บุญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0926619776
นางสาวอุไรศรี สนิทนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0981049549
นางสาวอุไรศรี สนิทนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0981049549
นางประกายเพชร เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0831460478
นางประกายเพชร เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0831460478
นายสุเทพ สัตนาโค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0618934484
นายสุเทพ สัตนาโค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0618934484
นางสุพรรณี เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0981759382
นางสุพรรณี เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0981759382
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0934150550
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0934150550
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8406787
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 089-8406787
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-1853315
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 062-1853315
account_box สำนักปลัด
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกวุฒินันท์ ชูชุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกวุฒินันท์ ชูชุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอาชว์ แสนจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายอาชว์ แสนจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศรันยา กั้วมาลา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศรันยา กั้วมาลา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
account_box กองคลัง
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกาญจนา แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกาญจนา แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นายปรีชา อาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายปรีชา อาวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
account_box กองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอัชชะญะ วิระษร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายอัชชะญะ วิระษร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสราวุฒิ สังวันดี
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายสราวุฒิ สังวันดี
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นางสาวศศิวิมล สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิวิมล สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต