เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
นายกมล ศิริเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-3208744
นางเพ็ญจิตร วังผือ
รองนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0806748799
นายบุญมา เวียงสิมา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0885717377
นายบุญตรี กันยาศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 0845113181
account_box สมาชิกสภาฯ
นายสมเดช แสงสุรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0829466522
นางละมูล เมาะราษี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0650935952
นายสำลี มะลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0816704845
นายสุริยา เที่ยงผดุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0949063111
นางละมูล เมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0650935952
นายสุระชัย วีระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0942628564
นางวิไลภรณ์ ศิลวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0636284314
นายสมเดช แสงสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0829466522
นายเทอดศักดิ์ จำปาแถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0898792777
นายประสาร บุญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0926619776
นางสาวอุไรศรี สนิทนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0981049549
นางประกายเพชร เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0831460478
นายสุเทพ สัตนาโค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0949432107
นางสุพรรณี เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0981759382
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรงวุฒิ สุขกำเนิด
ปลัดเทศบาล
โทร : 0819542310
นางสุรีพร คู่กระสังข์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0989096656
นางสาวลำดวน สุระพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0635161009
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-1853315
account_box สำนักปลัด
นางสุรีพร คู่กระสังข์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
นางบรรจง ผิวสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทั่วไป

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นายประวีร์ บุญแดงดี
นิติกรชำนาญการ
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวมาริษา คุ้มสุวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายศักรินทร์ ฤทธิแผลง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
account_box กองคลัง
นางสาวลำดวน สุระพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
account_box กองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสราวุฒิ สังวันดี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นางสาวยุพิน สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางอนงค์ สุระพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ