เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167account_box คณะผู้บริหาร (อยู่ระหว่างรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหาร)
account_box สมาชิกสภาฯ (อยู่ระหว่างรับรองผลการเลือกตั้ง)
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นางสาวปิยะนาต กวินวงศ์ไพบูลย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-0477088
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-9981345
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 081-9981345
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8406787
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 089-8406787
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 062-1853315
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 062-1853315
account_box สำนักปลัด
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกวุฒินันท์ ชูชุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกวุฒินันท์ ชูชุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอาชว์ แสนจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายอาชว์ แสนจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศรันยา กั้วมาลา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศรันยา กั้วมาลา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววันเพ็ญ ผากาเกตุ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาววันเพ็ญ ผากาเกตุ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
account_box กองคลัง
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจีรา ทวีโชค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกาญจนา แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางกาญจนา แป้นสุขา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายมานพ ศรีม่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนุชจรินทร์ พินิจผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวขวัญชนก อรัญมิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกวินนาถ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางดวงดาว สุมมาตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวณิชาดา สมคะเน
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นายปรีชา อาวิชัย
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายปรีชา อาวิชัย
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกษสุดา วัฒทัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอัชชะญะ วิระษร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายอัชชะญะ วิระษร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสราวุฒิ สังวันดี
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายสราวุฒิ สังวันดี
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นางสาวศศิวิมล สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิวิมล สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 409
เดือนนี้ 7,779
เดือนที่แล้ว 10,739
ทั้งหมด 18,860