เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางสุรีพร คู่กระสังข์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
นางบรรจง ผิวสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายประวีร์ บุญแดงดี
นิติกรชำนาญการ
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพงษ์ พันธ์ทา
นักพัฒนาชุมชน
จ่าสิบเอกวัฒนา พันธะชัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายศักรินทร์ ฤทธิแผลง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวมาริษา คุ้มสุวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววราภรณ์ สินทะแสน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)