call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123
account_box สำนักปลัด
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายโยธิน สีสันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นงสาวอัจฉริยา ลำพองชาติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางพนธภรณ์ ธงทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวกาญจนา ศรีภะนา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
นางนลินี บุญเอก
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกวุฒินันท์ ชูชุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สิบเอกวุฒินันท์ ชูชุมพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอาชว์ แสนจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
นายอาชว์ แสนจันทร์
นักบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกวิรุช อุ่นเจริญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายเชิดชู ปัญญาบุญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางดัชนีรัช ปิ่นทอง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศรันยา กั้วมาลา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวศรันยา กั้วมาลา
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวภัทรสิยามล เอกวงษา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมงคล แก้วพินึก
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพฑูรย์ สุมมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ บุญยืน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวอุไรวรรณ เวียงสิมา
นักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาววิภาพร ฤทธิแผลง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายเอกรัฐ นิลผาย
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางบังอร พันธุ์รัส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวธนรภัทร เมฆมนต์
ผช.จพง.ธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายทวี สุมมาตย์
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต