call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 128
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกตรวจสอบกรณีร้องเรียน [24 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ สมัยวิสามัญ [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
รวมงานการแถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022 [17 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการสร้างจิตสำนึก [17 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการประชุมเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ [15 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ (5 ธันวาคม 2564) [7 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [19 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
อบรมโครงการหลักสูตรการปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น [8 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันรักต้นไม้ [29 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [28 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 160 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต