call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
account_box กองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธาวิน ธงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอัชชะญะ วิระษร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายอัชชะญะ วิระษร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสราวุฒิ สังวันดี
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายสราวุฒิ สังวันดี
วิศกรโยธาชำนาญการ
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายโกศล พิลาสเอมอร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายขวัญชัย สุ่มมาตย์
นายช่างโยธา
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นายรณฤทธิ์ สุ่มมาตย์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
นางสาวศศิวิมล สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิวิมล สัตนาโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายประเสริฐ์สักดิ์ จตุเทน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต