call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แจ้งประกาศอำเภอธวัชบุรี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอธวัชบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลนิเวศน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28 และ 29/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ข่าวประชาสัมพันธ์กินอย่างไรช่วยลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
photo ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ข่าวประชาสัมพันธ์ลดขยะ ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo แจ้งประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลธวัชบุรีงดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
photo ราชกิจจานุเบกษาประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายสลากตามราคา ๘๐ บาท ของจังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอ่ายุตามประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152