call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ หมู่ที่ 5 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ : 043-569167แผนพัฒนาท้องถิ่น
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
account_box สมาชิกสภาฯ
นายสมเดช แสงสุรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0829466522
นายสมเดช แสงสุรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0829466522
นางละมูล เมาะราษี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0650935952
นางละมูล เมาะราษี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0650935952
นายสำลี มะลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0816704845
นายสำลี มะลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0816704845
นายสุริยา เที่ยงผดุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0949063111
นายสุริยา เที่ยงผดุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0949063111
นางละมูล เมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0650935952
นางละมูล เมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0650935952
นายสุระชัย วีระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0942628564
นายสุระชัย วีระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0942628564
นางวิไลภรณ์ ศิลวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0636284314
นางวิไลภรณ์ ศิลวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0636284314
นายสมเดช แสงสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0829466522
นายสมเดช แสงสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0829466522
นายเทอดศักดิ์ จำปาแถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0898792777
นายเทอดศักดิ์ จำปาแถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0898792777
นายประสาร บุญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0926619776
นายประสาร บุญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0926619776
นางสาวอุไรศรี สนิทนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0981049549
นางสาวอุไรศรี สนิทนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0981049549
นางประกายเพชร เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0831460478
นางประกายเพชร เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0831460478
นายสุเทพ สัตนาโค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0618934484
นายสุเทพ สัตนาโค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑

โทร : 0618934484
นางสุพรรณี เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0981759382
นางสุพรรณี เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒

โทร : 0981759382
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน)
นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์
โทร : 081-5457804
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
(นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย)
ปลัดเทศบาล
โทร : 083-3450367
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบการทุจริต