เทศบาลตำบลนิเวศน์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
Niwes Subdistrict Municipality

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สมาชิกสภาฯ
นายสมเดช แสงสุรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0829466522
นางละมูล เมาะราษี
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์
โทร : 0650935952
นายสำลี มะลาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0816704845
นายสุริยา เที่ยงผดุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0949063111
นางละมูล เมาะราษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0650935952
นายสุระชัย วีระสอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0942628564
นางวิไลภรณ์ ศิลวัตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0636284314
นายสมเดช แสงสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0829466522
นายเทอดศักดิ์ จำปาแถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0898792777
นายประสาร บุญรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0926619776
นางสาวอุไรศรี สนิทนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0981049549
นางประกายเพชร เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0831460478
นายสุเทพ สัตนาโค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๑
โทร : 0949432107
นางสุพรรณี เวียงสิมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิเวศน์ เขต ๒
โทร : 0981759382